Wakers over de openbare orde. De nieuwe Mulder is uit.

Hij doet dat in een drietal hoofdstukken: Vorsters en ondervorsters 1514 – 1812; De veldwachters 1812-1941 en Rijksveldwacht en marechaussee 1888-1941. We kunnen de handhaving van de openbare orde in het verleden niet vergelijken met nu. De eerste ‘handhavers’ vorsters genaamd deden heus niet elke dag dienst zoals de politie nu. Bovendien moesten ze alles te voet doen. Als het een keer nodig was, of als de schout hen een opdracht gaf, trokken ze hun vorsterkleding aan en gingen er op uit om bijvoorbeeld bedelaars en vagebonden die overlast veroorzaakten te verjagen.

Na de Franse tijd deed de veldwachter zijn intrede. Het vinden van geschikte personen viel niet altijd mee. Een paar bleken aan de drank met alle gevolgen van dien. Zo werd Hendrik Dirks op 1 april 1825 benoemd tot veldwachter in Gilze. Bij zijn sollicitatie beschikte hij over een ‘allergunstigst ‘ getuigschrift van goed en zedig gedrag van het gemeentebestuur van Maren en Kessel. Zijn benoeming werd doorgegeven aan de provincie. Die schreef een brief terug waarin werd vermeld dat Hendrik Dirks ‘nog maar weinige dagen geleden, door het Gemeente Bestuur van Alem, Maren en Kessel  wegens onbehoorlijke gedragingen en om-dat hij zich dikwijls in den drank te buiten gaat uit zijnen post van veldwachter dier gemeente is gedemiteerd (ontslagen) geworden‘. Het gemeentebestuur sloeg deze waarschuwing in de wind en liet de benoeming gewoon doorgaan. Achteraf kreeg men daar wel spijt van want er deden zich nogal wat gevallen voor waarbij drankmisbruik een rol speelde.

In 1888 werd de brigade Rijen van de Koninklijke Marechaussee geformeerd. Een brigadier en drie marechaussees werden in een gebouw in de Stationsstraat gekazerneerd. In 1921 werd op de hoek Rijksweg-Julianastraat een nieuwe kazerne gebouwd. Deze marechausseekazerne werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse weermacht in beslag genomen. Bij hun overhaaste vlucht in de nacht van 4 op 5 september 1944 (Dolle Dinsdag) staken ze het gebouw in brand zodat er een ruïne overbleef. De kazerne werd niet meer herbouwd.

Mocht U belangstelling hebben voor deze uitgave van de Mulder (36 pagina’s) dan kunt U terecht bij Jac Kuijsters: Lange Wagenstraat 6, 5126 BC  Gilze tel. 0161 – 45 18 30